ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน DAS

สำหรับผู้บริหารและผู้ดูแลสถิติเวลาปฏิบัติงาน